Image Alt

Privatumo politika

  /  Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Mes, Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas (toliau – ŠSI arba mes) saugome Jūsų privatumą ir užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti.

Šios Privatumo politikos tikslas – informuoti Jus, kokius asmens duomenis mes renkame, kaip juos renkame ir tvarkome bei saugome, teikdami savo paslaugas.

Patvirtiname, kad tvarkydami Jūsų duomenis ŠSI vadovaujasi:

 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679;
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą;
 • Priežiūros institucijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais / rekomendacijomis.


Asmens duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas, kurios buveinės vieta yra L. Zamenhofo g. 9, LT 44287, Kaunas, Lietuva, kodas 135809596, tel. (8 37) 750935 arba (8 698) 23995, el. paštas pagalba@ssinstitut.lt


Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos

Asmens duomenys – tai tiesioginiai ir netiesioginiai duomenys ar informacija, kurią gauname tiesiogiai iš Jūsų ar iš kitų šaltinių, pagal kurią galima Jus identifikuoti;

Duomenų subjektas – Jūs ar bet kuris fizinis asmuo (įskaitant juridinio asmens vadovą / atstovą, tikrąjį naudos gavėją), kuris naudojasi / išreiškė ketinimą naudotis ŠSI teikiamomis paslaugomis ar kaip nors kitaip yra susijęs su ŠSI ir / ar jos teikiamomis paslaugomis, kurio asmens duomenis mes tvarkome.

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.


Renkami asmens duomenys

Informacija, kurią pateikiate savo noru: kai užsiregistruojate vizitui pas specialistą telefonu, atsiunčiate mums elektroninį laišką, susisiekiate su mumis per trečiųjų šalių programas (Facebook ir t.t.), konsultuojatės raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis su mūsų darbuotojais dėl teikiamų paslaugų, pasinaudojate komentarų funkcija internetiniame puslapyje, susisiekiate su mumis bet kuriuo kitu būdu ir savanoriškai pateikiate informaciją apie save.

ŠSI renka asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Gimimo data ar asmens kodas;
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Pareigos (jeigu taikoma);
 • Atstovaujama įmonė (jeigu taikoma);
 • Atsiskaitomosios sąskaitos numeris (jeigu taikoma);
 • El. pašto adresas;
 • Telefono numeris (namų / darbo, mobilusis);
 • Teikiamų paslaugų sutarties data.

Norėdami gauti mūsų darbuotojų teikiamas specialistų paslaugas, Jūs privalote:

 • užsiregistruoti registracijos knygoje, nurodant vardą ir kontaktinį telefono numerį (registruojantis konsultacijoms);
 • užsiregistruoti dalyvių sąraše, nurodant vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, el. pašto adresą (dalyvaujant renginiuose).

Norint gauti mūsų darbuotojų teikiamas paslaugas Jūsų vaikui, mes renkame vaiko asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Amžius.

Informuojame, kad Jums nesutikus nurodyti savo ar savo vaiko asmens duomenų, ŠSI paslaugos Jums gali būti neteikiamos.

 • Atvykus pas specialistą dėl paslaugų Jūsų vaikui, Jūs privalote užpildyti sutikimo formą, kurioje yra asmens duomenų apie Jus ir Jūsų vaiką: vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas ir telefono numeris (jeigu taikoma).


Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

ŠSI renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos;
 • Kliento aptarnavimo ir informacijos teikimo;
 • Santykių su Klientais palaikymui ir galimybių naudotis ŠSI paslaugomis sudarymui bei administravimui;
 • Tinkamo dalyvavimo įvairiuose projektuose (informacija renkama pildant projektų dalyvio anketas);
 • Siekiant užregistruoti duomenų subjektus į mokymus ir konsultacijas (informacija gali būti renkama telefonu arba registruojantis internetu).
 • Personalo atrankos tikslu (renkami kandidatų asmens duomenys). Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai į ŠSI elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, visa pateikta informacija CV, motyvaciniame laiške bei pozicija, į kurią pretenduoja) ŠSI tvarko, kad galėtų atrinkti kandidatą į pretenduojamą darbo poziciją. Kandidatų asmens duomenis ŠSI saugo tol kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas. ŠSI nerenka ir netvarko kandidatų ypatingų asmens duomenų.
 • Kitais tikslais, kuriais ŠSI turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl ŠSI teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis ŠSI įpareigoja atitinkami teisės aktai.

ŠSI tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtais teisiniais pagrindais:

 • Teisinių reikalavimų (teismui, antstoliams ar kitoms institucijoms, kurioms privalome perduoti pagal LR teisės aktus) pareiškimui, vykdymui arba apgynimui;
 • Siekiant sudaryti ir vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis pagrindu.


Duomenų saugojimo laikotarpis

ŠSI saugo Jūsų duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga ŠSI teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Kai Jūs nustojate naudotis ŠSI paslaugomis, Jūsų duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti ŠSI paslaugų, tačiau ŠSI ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad galėtume tinkamai bendradarbiauti ir atsakyti į visus klausimus, susijusius su bendradarbiavimu tarpusavyje.


Duomenų saugumo užtikrinimo priemonės

Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų laikymąsi užtikrina ŠSI direktorius atitinkamomis organizacinėmis priemonėmis (įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis).

ŠSI užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Asmens domenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai saugo dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengia nereikalingų kopijų darymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi Jūsų asmens duomenys, yra sunaikinamos taip, kad dokumentų jokiais būdais nebegalima atkurti ir atpažinti jų turinio.

Siekdami gauti mūsų darbuotojų teikiamas paslaugas, pirmiausia Jūs privalote užsiregistruoti registracijos knygoje, kuri prieinama tik ŠSI biuro administratorei ir informacija suteikiama tik tam darbuotojui, kuriam ji privaloma siekiant tinkamai įgyvendinti savo darbo funkcijas.

Visą gautą informaciją vizito ar konsultacijos metu saugo tik tas darbuotojas, kuris Jums teikia paslaugas.

ŠSI užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

Kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, nėra prieinamos kitų kompiuterių naudotojams. Pats kompiuteris yra apsaugotas slaptažodžiu, kurį žino tik konkrečiu kompiuteriu dirbantis asmuo.

Kompiuteriuose nuolat atnaujinama antivirusinė programa.

Dokumentai popierinėje versijoje (spausdinti dokumentai) bei jų kopijos, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi archyvuose. ŠSI dokumentus kaupia finansinių dokumentų archyve ir kitų dokumentų archyve. Finansinių ir kitų dokumentų archyvas prieinamas tik ŠSI direktoriaus įgaliotiems asmenims.

Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, ŠSI imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.


Duomenų subjekto teisės

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Jūs, kaip duomenų subjektas, turite įvairias teises, kurios taikomos priklausomai nuo įvairių aplinkybių.

Jūs turite teisę:

 • Susisiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl ŠSI atliekamo asmens duomenų tvarkymo;
 • Kreiptis į ŠSI su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi – turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Kreiptis į ŠSI su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • Kreiptis į ŠSI su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Šios teisės įgyvendinimas ribojamas, jei Jūsų asmens duomenys, kuriuos prašote ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sudarytos sutarties vykdymas, ir  ŠSI turi teisėtą interesą ar teisės aktuose numatytą pareigą toliau tvarkyti (saugoti) aktualius asmens duomenis;
 • Kreiptis į ŠSI ir pareikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu;
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Tokiais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas būtinas paslaugų teikimui, atšaukus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, ŠSI nebegalės teikti Jums tokių paslaugų.

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į ŠSI el. paštu  pagalba@ssinstitut.lt arba tel. (8 37) 750935 ar (8 698) 23995.

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę. Maloniai prašome dėl iškilusių klausimų pirmiausia kreiptis į ŠSI.


Prašymų dėl pasinaudojimo duomenų subjekto teisėmis nagrinėjimo tvarka

Prašymą dėl nurodytų teisių įgyvendinimo turite pateikti ŠSI nurodytu el. paštu.

Siekiant apsaugoti, kad ŠSI tvarkomi asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiems asmenims, neturintiems teisės jų gauti, gavus Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, pirmiausia, bus nustatyta Jūsų tapatybė. Jeigu tapatybės patikrinimo procedūra bus sėkminga, ŠSI įsipareigoja nedelsdama, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą arba jei pateiksite keletą prašymų vienu metu, ŠSI turi teisę 1 (vieno) mėnesio laikotarpį pratęsti dar 2 (dviem) mėnesiams, apie tai Jus informuodama iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

Jūs neturite mokėti jokio mokesčio tam, kad gautumėte informaciją apie Jūsų tvarkomus asmens duomenis (arba, kad galėtumėte pasinaudoti bet kuriomis kitomis teisėmis). Tačiau ŠSI gali imti pagrįstą mokestį, jei Jūsų prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas, pateikiamas pakartotinai arba yra neproporcingas.


Asmens duomenų gavėjai

ŠSI, tvarkydama asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.

Išimtis, kuomet galime nesilaikyti konfidencialumo yra atvejai, kai siekdami tinkamai įgyvendinti savo darbo funkcijas, mes privalome pranešti kompetentingoms įstaigoms įstatymų numatytais atvejais.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

 • Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • Audito paslaugas teikiantys subjektai;
 • Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų;
 • Įvairių projektų finansuotojai (pavyzdžiui, ESFA, kitos projektų veiklas finansuojančios institucijos).


Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika yra neatskiriama ŠSI teikiamų Paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant ŠSI veiklą, ŠSI turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame Klientus reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija šioje interneto svetainėje, kad susipažintų su aktualia informacija.