Image Alt

Vaiko apsaugos politika

  /  Vaiko apsaugos politika

VAIKO APSAUGOS POLITIKA IR ELGESIO KODEKSAS

 

Šeimos santykių institutas vykdo smurto prieš vaikus prevenciją ir teikia pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams. Toliau išdėstyti principai numato bendras Šeimos santykių instituto veiklos vertybes ir žingsnius, kurie bus vykdomi siekiant apsaugoti vaikus. Vaikais laikomi visi asmenys, jaunesni nei 18 metų amžiaus.


Šeimos santykių instituto vertybės, principai ir įsitikinimai

 • Smurtas prieš vaikus yra vaikų teisių pažeidimas ir jis yra nepriimtinas.
 • Organizacija yra įsipareigojusi saugoti visus vaikus, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, etninės grupės, tikėjimo, lyties, turtinės padėties, socialinio statuso, seksualinės orientacijos ir kultūros.
 • Išdėstyti principai galioja visiems Instituto darbuotojams ir savanoriams.
 • Instituto darbuotojai ir savanoriai siekia apsaugoti vaikus nuo smurto organizacijoje ir už jos ribų.
 • Partneriai, su kuriais dirba Institutas, įsipareigoja laikytis bent minimalių vaikų apsaugos principų.


Saugus įdarbinimas

 • Organizacija, siekdama užtikrinti vaikų saugumą, būsimiems darbuotojams ir savanoriams taiko saugaus įdarbinimo procedūrą.
 • Įstaiga, remiantis LR Vaiko teisių apsaugos įstatymo 30 straipsnio 4 punktu, ketinamų įdarbinti ar priimti savanorystei asmenų prašo pateikti iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro informaciją, kad asmuo nėra teistas už nusikaltimus, nurodytus šio straipsnio 1 punkte: nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose.
 • Būsimi savanoriai ir darbuotojai yra supažindinami su vaiko apsaugos politika ir elgesio kodeksu. Visi savanoriai ir darbuotojai įsipareigoja laikytis elgesio su vaikais taisyklių bei įsipareigojimą patvirtina savo parašu iki darbo organizacijoje pradžios.


Švietimas / mokymai

 • Savanoriai ir darbuotojai yra informuoti apie smurto prieš vaikus problemą ir vaikams kylančius pavojus. Savanorių ir darbuotojų žinios šia tema yra atnaujinamos reguliariai organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir konferencijose.
 • Informacija apie smurto prieš vaikus problemą ir vaikams kylančius pavojus yra pateikta Instituto internetinėje svetainėje www.ssinstitut.lt
 • Savanoriai ir darbuotojai žino, kokių žingsnių imtis kilus įtarimui apie galimą smurtą prieš vaikus. Siekiant, kad savanorių ir darbuotojų atsakomybės būtų įgyvendinamos tinkamai, jiems yra teikiama pagalba.


Programų saugumo užtikrinimas

 • Visi šiuo metu vykdomi ir ateityje planuojami projektai bei programos kuriamos ir įgyvendinamos taip, kad bet koks galimas pavojus vaikams būtų minimalus. Visi projektai ir programos, nepaisant pagrindinių jų tikslų, vykdomi atsižvelgiant į vaikų saugumo užtikrinimą.
 • Visi organizacijos vykdomi renginiai ir veiklos yra saugūs vaikams.


Komunikacija

 • Su vaikais susijusi informacija, pasakojimai ir vaizdinė medžiaga (fotografijos, vaizdo įrašai ar socialinių tinklų informacija) yra naudojami tinkamai, t.y. neatskleidžiant konkrečios, su vaiku susijusios informacijos ir tik gavus vaikų tėvų/globėjų leidimą.
 • Išoriniai asmenys (žurnalistai, fotografai ir kt.), įgyvendinantys komunikacijos priemones ir bendraujantys su vaikais, yra iš anksto supažindinami su Šeimos santykių instituto vaiko apsaugos politika ir elgesio kodeksu. Įsipareigojimą laikytis kodekso jie patvirtina savo parašu.
 • Vaikai bendrauja su išoriniais asmenimis tik dalyvaujant organizacijos atstovui ir vaiką gerai pažįstančiam asmeniui.


Atsakomybių pasiskirstymas

 • Kiekvienas darbuotojas ir savanoris yra atsakingas už šių taisyklių laikymąsi. Vadovas yra atsakingas už stebėjimą, kad darbuotojai suprastų ir laikytųsi šių taisyklių, ir, jei reikia, peržiūrėtų galiojančias taisykles.


Reagavimas į įtarimus

 • Organizacija turi patvirtintą reagavimo į įtarimus apie galimą smurtą prieš vaikus organizacijoje ir už jos ribų procedūrą. Savanoriai bei darbuotojai yra supažindinami su šia procedūra ir įsipareigojimą jos laikytis patvirtina savo parašu.
 • Visus įtarimus apie galimą smurtą prieš vaikus organizacijos darbuotojai ir savanoriai praneša įstaigos vadovui.
 • Visi įtarimai apie galimą smurtą prieš vaikus (organizacijoje ir už jos ribų) perduodami atsakingoms institucijoms – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ar jos teritoriniam skyriui, Policijai.
 • Vaikai, dalyvaujantys programose, yra informuojami kam ir kaip pranešti apie smurtą.


Įsipareigojimų vykdymas ir priežiūra

 • Visi darbuotojai turi laikytis šios Vaiko apsaugos politikos ir elgesio kodekso.
 • Visi partneriai sutinka laikytis šios Vaiko apsaugos politikos ir elgesio kodekso.
 • Vaiko apsaugos politika ir elgesio kodeksas yra prieinami visiems savanoriams ir darbuotojams.
 • Visi savanoriai ir darbuotojai turi atsakingai reaguoti į įtarimus apie galimą smurtą prieš vaikus organizacijoje ir už jos ribų.
 • Visi savanoriai ir darbuotojai turi imtis žingsnių, užtikrinančių vaikų saugumą.
 • Visi savanoriai ir darbuotojai elgiasi tinkamai ir efektyviai, bendradarbiauja su specialistais, nagrinėjančiais atvejį.
 • Kartą per metus Vaiko apsaugos politika ir elgesio kodeksas yra peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinama.
 • Vaiko apsaugos politika yra pateikta internete ir yra prieinama visiems, kurie domisi ar kitaip susiduria su organizacijos veikla.

 

ELGESIO SU VAIKAIS KODEKSAS

Visi Šeimos santykių instituto darbuotojai ir savanoriai laikosi šių taisyklių.


Savanoriai ir darbuotojai niekada: 

 • nenaudos fizinės prievartos prieš vaikus: nemuš ir kitaip neužgaus vaikų;
 • nekurs su vaikais fizinių/seksualinių santykių ar kitokių santykių, kurie laikomi išnaudojančiais ar smurtiniais;
 • nesielgs taip, kad jų elgesys keltų grėsmę vaikams;
 • nenaudos kalbos, neteiks rekomendacijų ir pagalbos, kuri būtų netinkama, įžeidžianti ar smurtinė;
 • nesielgs netinkamai ar seksualiai provokuojamai;
 • neatliks už vaikus su higiena susijusių dalykų, kuriuos vaikai gali atlikti patys;
 • netoleruos ir nedalyvaus kartu su vaikais veikloje, kuri yra nelegali, nesaugi ar smurtinė;
 • nesielgs taip, kad sukeltų vaikams gėdą, pažemintų, nuvertintų ar kitaip panaudotų emocinę prievartą;
 • nediskriminuos ir neišskirs vienų vaikų iš kitų;

Tai nėra baigtinis sąrašas. Jo pagrindinis principas yra tai, kad savanoriai ir darbuotojai turėtų vengti netinkamų veiksmų ir smurtinio elgesio.


Svarbu, kad visi savanoriai ir darbuotojai, kurie turi kontaktų su vaikais:

 • suprastų situacijas, kurios kelia pavojų vaikams ir jas suvaldytų;
 • planuotų savo darbą su vaikais taip, kad sumažintų pavojaus galimybes, o darbo su vaikais metu būtų kuo labiau matomi;
 • užtikrintų atvirumo atmosferą, kad visi klausimai ir sunkumai galėtų būti iškelti ir aptarti;
 • kalbėtų su vaikais taip, kad padrąsintų juos išsakyti savo susirūpinimus;
 • įgalintų vaikus aptarti savo teises, kas yra priimtina ir nepriimtina, ir ką jie gali daryti, kai iškyla problema;
 • bus užtikrinta savanorių atskaitomybė, kad netinkami darbo metodai ir galimai smurtinis elgesys būtų atpažintas ir pašalintas.